Badeco Adria Sarajevo JSC (FDSS)

ボスニア
195.00
+1.00(+0.52%)
  • 出来高:
    346
  • 売値/買値:
    104.26/119.98
  • 日中安値/高値:
    195.00 - 195.00
本日の異常な取引高

Badeco Adria Sarajevo JSCは、過去3か月で日次の平均株式取引高が2倍(またはそれ以上)になりました。高い取引高は通常新しいトレンドおよびより大きな株価の動きを示しています。

FDSS 過去データ

時間枠:
毎日
195.00195.00195.00195.000.09K0.00%
195.00195.00195.00195.000.09K0.00%
195.00195.00195.00195.000.35K+0.52%
195.00195.00195.00195.000.35K+0.52%
194.00194.00194.00194.000.13K0.00%
194.00194.00194.00194.000.00K-3.00%
200.00200.00200.00200.000.09K0.00%
200.00200.00200.00200.000.00K0.00%
200.00200.00200.00200.000.03K0.00%
200.00200.00200.00200.000.29K0.00%
200.00200.00200.00200.000.34K0.00%
200.00200.00200.00200.001.37K0.00%
200.00199.99200.00199.991.82K0.00%
200.00200.00200.00200.000.25K0.00%
200.00200.00200.00200.000.20K0.00%
200.00200.00200.00200.000.50K0.00%
200.00202.00202.00200.003.22K0.00%
200.01200.02200.02200.011.24K0.00%
200.01200.01200.01200.010.15K+3.09%
194.01201.00201.00194.010.16K-3.00%
200.01200.01200.01200.010.39K0.00%
200.00200.01200.01200.000.61K0.00%
200.01200.01200.01200.011.45K0.00%
200.01200.01200.01200.010.37K0.00%
200.01200.01200.01200.010.56K0.00%
200.01200.01200.01200.010.37K0.00%
200.01200.01200.01200.010.54K0.00%
200.00200.00200.00200.002.29K0.00%
200.01200.01200.01200.010.26K-2.91%
206.00206.00206.00200.010.59K+5.64%
高値: 206.00安値: 194.00: 12.00平均: 198.94変化率 %: 0.52